توجه داشته باشيد :در صورت عدم دريافت بليط از شرکت تا قبل از پرواز مجدد در خواست ارسال بليط دهيد در غير اين صورت عواقب مشکلات فرودگاهي با مسوليت خود مسافر ميباشد
سایر اعلانات